Storitvegeodetske storitve celje in okolica

Ureditev in izravnava meje

Izravnava meje je storitev, pri katerem se spremeni potek urejenega dela meje med dvema ali večimi parcelami.

geodetske storitve celje in okolica

Parcelacija

Parcelacija je pogost postopek v zemljiškem katastru, ki pogosto nastopa v povezavi s postopkom ureditve meje.

geodetske storitve celje in okolica

Vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster je postopek evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca o stavbah in o delih stavb.


geodetske storitve celje in okolica

Geodetski načrt

Geodetski načrt je osnovna podloga za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

geodetske storitve celje in okolica

Zakoličenje

Zakoličenje objekta je označitev lege in oblike načrtovanega objekta na zemljišču, kjer se karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

geodetske storitve celje in okolica

Vpis v GJI

Vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je postopek evidentiranja omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirnem katastru, ki je uradna državna nepremičninska evidenca.

Geodetske storitve Celja in okolice - GEO STIL     KONTAKT